KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Szerzői útmutató

A Kharón - Thanatológiai Szemle a halál, a haldoklás és a gyász elméleti valamint gyakorlati kérdéseivel foglalkozó tanatológia ismeretanyagát kívánja szélesebb körben elérhetővé tenni. Ennek érdekében lapunk hazai szerzők korábban még nem publikált, tanatológiai témájú írásait és külföldi szerzők publikációinak fordításait kívánja közölni, elsősorban az orvostudomány, a pszichológia, a filozófia, a teológia, a művészettörténet, a szociológia, a kultúrtörténet, az antropológia és a bioetika területeiről.

Formai követelmények

Kérjük, hogy a kéziratok elkészítésekor vegyék figyelembe a következőket:

 1. A kéziratokat elektronikus formában (e-mail mellékleteként) kérjük beküldeni. Lehetőleg Word for Windows programot használjon, s a szöveget a folyóirat tördelési stílusának megfelelően alakítsa ki. (Pl. a bekezdések elválasztásánál csak abban az esetben hagyjon ki üres sort, ha azzal külön jelölésre érdemes gondolati egységet kíván kiemelni.)
 2. A címoldal tartalmazza a publikáció címét magyarul és angolul, valamint a cikk 10-20 soros magyar és angol nyelvű összefoglalóját. Az absztrakt végére magyar és angol nyelven 4–6 kulcsszót kérünk A kézirat elektronikus anyagában egy file-ban szerepeljen a fentieknek megfelelően elkészített címoldal, az írás törzsszövege, az irodalomjegyzék, valamint zárásként a szerző(k) teljes neve, foglalkozása, munkahelyének megnevezése, a kapcsolattartással megbízott szerző e-mail címe. Az ábrák és a táblázatok önálló file-ban is mellékelhetőek.
 3. A publikáció javasolt maximális terjedelme 20 oldal (Times New Roman CE betűtípus, másfeles sorköz, 12-es betűméret esetén). A terjedelem az írás típusától függ (eredeti tanulmány, szakirodalmi áttekintés, esszé, interjú, esetismertetés, könyvismertetés, vitaindító nyílt levél stb.).
 4. A szövegközti szakirodalmi hivatkozásokat zárójelben kérjük feltüntetni pl.: (Kübler-Ross, 1988). Ha valamelyik szerzőtől több, azonos évben megjelent munkára hivatkozik, a művek megkülönböztetésére használja az évszám mellé írt a, b, c, stb. indexet. Oldalszám megadása esetén (szó szerinti idézet esetében az oldalszám kötelezően jelölendő) (pl.: Kübler-Ross, 1988: 259). A zárójeles hivatkozást a mondat részeként kezeljük, ezért a mondatzáró pont nem a zárójel elé, hanem a zárójel után kerül (Propp, 1999). Két szerző esetén kötőszóval (Smith és Wesson, 1958), három vagy több szerző esetében vesszővel, majd a végén éssel (Colt, Smith és Wesson, 1962).
 5. Lábjegyzetek használata esetén kérjük, ügyeljen arra, hogy ne legyenek csak hivatkozást tartalmazó lábjegyzetek. A lábjegyzet célja, hogy olyan megjegyzéseket tegyünk, amelyek nem a fő gondolatmenetbe illeszkednek, hanem kiegészítő jellegűek. Lehetőleg kerüljék a túl sok lábjegyzet használatát.
 6. Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén abc sorrendben közöljék, a következőképpen oldva fel a szövegközti hivatkozásokat:
  • Könyveknél: KÜBLER-ROSS, E. (1988): A halál és a hozzá vezető út. (ford.: Blasszauer Béla) Budapest, Gondolat Kiadó
  • Tanulmánykötetekben, gyűjteményes kötetekben megjelent publikációk esetében: POLCZ A. (1994): A beteg és családtagjai halállal kapcsolatos problémái. In: HEGEDŰS KATALIN (szerk.): Halálközelben. A haldokló és a halál méltóságáért. Budapest, Magyar Hospice Alapítvány, 19-34.
  • Folyóiratban megjelent cikkek esetében: TEMESVÁRY B. (1996): A halálfélelem néhány sajátos aspektusa. Orvosi Hetilap 137 (26): 1419-1425. A folyóirat címe minden esetben dőlt betű.
  • Internetes hivatkozás: Túry F: A bulimia - modern szenvedély? http://www.lelekbenotthon.hu. Elérés: 2008. november 21.
  • Csak azok a tételek kerüljenek a bibliográfiába, amelyekre ténylegesen történt hivatkozás. És fordítva: ügyeljünk arra, hogy minden olyan irodalom szerepeljen a bibliográfiában, amelyre történt hivatkozás.
  • Háromnál több szerző esetében az első három szerző neve után és mtsai (külföldi szerzőknél et al.) írandó.
  • A kéziratban az ábrák helyét, címét kérjük arab számokkal jelölni.
 7. Leendő szerzőinknek javasoljuk az alábbi oldalak használatát:
 8. Írását a következő címre küldheti: Magyar Hospice-Palliatív Egyesület info@kharon.hu

Bírálati folyamat

A beküldött tanulmányok lektorálásra kerülnek: először a formai megfelelést kontrollálja az egyik szerkesztő, majd két – független, anonim - lektor bírálja el a tanulmány tudományos színvonalát, közlésre való alkalmasságát. A lektorálási folyamat a beküldéstől számított 2-3 hónap. A lektorokat úgy választja ki a szerkesztőség, hogy ne merüljön fel az érdekellentét, részrehajlás gyanúja. A lektoroknak kötelességük jelezni, ha a kéziratban valamely fontos szakirodalmi előzmény nem kerül említésre. A beküldött kéziratokat mind a lektorok, mind a Szerkesztőség bizalmasan kezeli.

A publikációs folyamat és a megjelenés egyaránt ingyenes.

Publikációs etika

A Kharón kiadói és szerkesztői minden tőlük elvárható lépést megtesznek azért, hogy elkerüljék azoknak a kéziratoknak a megjelenését, amelyek készítése során a kutatási etika sérült. A kutatásokból született kéziratoknak meg kell felelniük a Helsinki Nyilatkozat szellemének és a szerzőknek közölniük kell a kutatás etikai engedélyének számát. Amennyiben a Kharón kiadóinak vagy szerkesztőinek bármilyen, a kutatói etika megsértésével kapcsolatos gyanú a tudomásukra jut, a kiadó és a szerkesztőség azonnal megteszi a szükséges lépéseket a gyanú kivizsgálására.

A Kharón alapelvei a megjelent kézirat helyesbítésére vagy visszavonására vonatkozóan az alábbiak:

A Kharón minden indokolt esetben nyilvánosságra hozza a szükséges javításokat, helyesbítéseket, visszavonásokat és bocsánatkéréseket.

Szerzői nyilatkozat

A szerzők a kézirat feltöltésével vállalják, hogy alávetik magukat az anonim bírálati folyamatnak és nyilatkoznak arról, hogy mindegyik feltüntetett szerző jelentősen hozzájárult a kézirat elkészültéhez, valamint vállalják, hogy ha a cikk téves adatokat tartalmazott, hajlandóak a hibák korrigálására, súlyosabb esetben a cikk visszavonására.

A szerzők kijelentik, hogy a cikkükhöz használt teljes irodalomjegyzéket megjelenítették, valamint minden anyagi támogatást (munkahely, pályázat stb.) feltüntettek, amit a cikk elkészítéséhez, illetve a kutatás során kaptak.

A szerzők nyilatkoznak arról, hogy ugyanezen kutatási eredményeiket nem publikálták máshol, és ezen eredményeik nincsenek bírálat alatt más folyóiratnál.

Szerzői jogok és elérhetőség

A közlemény szerzői joga a megjelenésig a szerzőké, amely a megjelenéssel automatikusan a szerkesztőségre száll át, kivéve, ha a szerző a benyújtáskor erről másként nem nyilatkozott.

A Kharón 1997 és 2007 között nyomtatott formában jelent meg, 2008-tól internetes változatban adjuk ki. Ezzel egyidejűleg lemondtunk a lap nyomtatott formátumban való megjelentetéséről. A Magyar Hospice-Palliatív Egyesületnek köszönhetően sikerült a teljes archív anyagot is hozzáférhetővé tennünk a világhálót böngészők számára. A folyóirat ingyenesen olvasható. Évente 4 számot adunk ki.

Archiválás

A folyóirat megtalálható a központi adatbázisban: Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis, Országos Széchenyi Könyvtár - http://epa.oszk.hu/02000/02002

Köszönjük, hogy megfelelően előkészített kézirattal segíti munkánkat!

A szerkesztőség