KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Leendő szerzőinkhez

A Kharón · Thanatológiai Szemle a halál, a haldoklás és a gyász elméleti valamint gyakorlati kérdéseivel foglalkozó tanatológia ismeretanyagát kívánja szélesebb körben elérhetővé tenni. Ennek érdekében lapunk hazai szerzők korábban még nem publikált, tanatológiai témájú írásait és külföldi szerzők publikációinak fordításait kívánja közölni, elsősorban az orvostudomány, a pszichológia, a filozófia, a teológia, a művészettörténet, a szociológia, a kultúrtörténet, az antropológia és a bioetika területeiről.

A beküldött tanulmányok lektorálásra kerülnek: először a formai megfelelést kontrollálja az egyik szerkesztő, majd két - független - lektor bírálja el a tanulmány tudományos színvonalát, közlésre való alkalmasságát. A lektorálási folyamat a beküldéstől számított 2-3 hónap.

Kérjük, hogy a kéziratok elkészítésekor vegyék figyelembe a következőket:

 1. A kéziratokat elektronikus formában (e-mail mellékleteként) kérjük beküldeni. Lehetőleg Word for Windows szövegszerkesztőt használjon, s a szöveget a folyóirat tördelési stílusának megfelelően alakítsa ki. (Pl. a bekezdések elválasztásánál csak abban az esetben hagyjon ki üres sort, ha azzal külön jelölésre érdemes gondolati egységet kíván kiemelni.)
 2. A címoldal tartalmazza a publikáció címét magyarul és angolul, valamint a cikk 10-20 soros magyar és angol nyelvű összefoglalóját. A kézirat elektronikus anyagában egy file-ban szerepeljen a fentieknek megfelelően elkészített címoldal, az írás törzsszövege, az irodalomjegyzék, valamint zárásként a szerző(k) teljes neve, foglalkozása, munkahelyének megnevezése, a kapcsolattartással megbízott szerző levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe. A grafikonok és a táblázatok önálló file-ban is mellékelhetőek.
 3. A publikáció javasolt maximális terjedelme 20 oldal (Times New Roman CE betűtípus, másfeles sorköz, 12-es betűméret esetén). A terjedelem az írás típusától függ (eredeti tanulmány, szakirodalmi áttekintés, esszé, interjú, esetismertetés, könyvismertetés, vitaindító nyílt levél stb.).
 4. A szövegközti szakirodalmi utalásokat zárójelben kérjük feltüntetni pl.: (Kübler-Ross, 1988). Ha valamelyik szerzőtől több, azonos évben megjelent munkára hivatkozik, a művek megkülönböztetésére használja az évszám mellé írt a, b, c, stb. indexet. Oldalszám megadása esetén (szó szerinti idézet esetében az oldalszám kötelezően jelölendő) (pl.: Kübler-Ross, 1988: 259).
 5. Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén abc sorrendben közöljék, a következőképpen oldva fel a szövegközti utalásokat:
  • Könyveknél: KÜBLER-ROSS, E. (1988): A halál és a hozzá vezető út. (ford.: Blasszauer Béla) Budapest, Gondolat Kiadó
  • Tanulmánykötetekben, gyűjteményes kötetekben megjelent publikációk esetében: POLCZ A. (1994): A beteg és családtagjai halállal kapcsolatos problémái. In: HEGEDŰS KATALIN (szerk.): Halálközelben. A haldokló és a halál méltóságáért. Budapest, Magyar Hospice Alapítvány, 19-34.
  • Folyóiratban megjelent cikkek esetében: TEMESVÁRY B. (1996): A halálfélelem néhány sajátos aspektusa. Orvosi Hetilap 137 (26): 1419-1425. A folyóirat címe minden esetben dőlt betű.
  • Web címeknél: Túry Ferenc: A bulimia - modern szenvedély? http://www.lelekbenotthon.hu. Elérés: 2008. november 21.
  Csak azok a szakirodalmi hivatkozások sorolhatóak fel, amelyekre a szövegben utalás történt!
  Háromnál több szerző esetében az első három szerző neve után és mtsai (külföldi szerzőknél et al.) írandó.
 6. A kéziratban az ábrák helyét, címét kérjük arab számokkal jelölni.
 7. Írását a következő címre küldheti: Magyar Hospice-Palliatív Egyesület info@kharon.hu

Köszönjük, hogy megfelelően előkészített kézirattal segíti munkánkat!

A szerkesztőség