KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Összefoglaló tartalomjegyzék

XXII. évfolyam

2018/3

Dr. Rácz Katalin és Dr Baráth Éva · A halál mint a lelki gyógyulás útja - (Esetismertetés) / Death as a way to spiritual health - (Case study)

Szilasi László · Luther kutyái (Dr. Zelena András PhD)


2018/2

Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin · Hospice Magyarországon 2017 - Statisztikai áttekintés / Hospice in Hungary - a statistical review

Dr. Herczeg László · Kommunikáció a rákbeteggel és családjával - Módszertani összefoglaló / Communication with cancer patients and their families

Gaal Ilona · Orvos-Beteg Kapcsolat - A Magyar Hospice Alapítvány kommunikációs programja / Doctor-Patient Relationship - Communication Program of the Hungarian Hospice Foundation

Farkas Kinga Réka · Hospice önkéntesség külföldi mintára / Hospice volunteering based on foreign model

Zana Ágnes · Mit mondjak, hogyan mondjam? (Barreto Jozefa)


2018/1

Sövényi Ferencné · Morzsák a múltból, avagy a magyar hospice történet születése. - Az első évtized szépsége és nehézségei / Pieces from the past, or the birth of the Hungarian hospice story. - The beauty and the difficulties of the first decade

Schumicky Júlia és Hosszú Dalma · Lélekmadár Tábor - A gyermeküket elvesztett családok veszteségének feldolgozását segítő komplex program bemutatása / Soulbird Camp - Introducing a Complex Program Helping the Grieving Process of Families who lost their Child

Pernilla Stalfelt · Halálkönyv (Dr. Zelena András PhD)


XXI. évfolyam

2017/4

Molnár Cecília · Napló / Journal

Gradvohl Edina és Németh György · Egy halálos nevetés: a szardonikus mosoly / A lethal laughter: the sardonic smile

Geiszbühl-Szimon Petra és Dr. Nemes László · Halál Kávéház Budapest / Death Café Budapest

Élni Nélküle (Dr. Zelena András PhD)

Váratlan szépség (Collateral Beauty) (Zsák Éva)


2017/3

Köszönet Pilling Jánosnak

Dr. Pék Győző és Kassai Anett · Demenciával élők gondozása, ápolása: döntési szintek és életvégi kérdések / Care and nursing for people living with dementia: levels of decision making and end-of-life issues

Kiss Gabriella · Együtt a demens beteggel a gondozói szerepek labirintusában. - Terhelődés, veszteség, avagy a pozitív attitűd szerepe a megküzdést segítő folyamatokban / The labyrinth of the nursing roles in the care of dementia patients. - The difficulty of suffering or the importance of positive attitudes in the helpers’ coping processes

Zsák Éva · Egy kisfiú halálára: fájdalmak és veszteségek Charlie Gard körül / Upon the death of a small boy: grief and loss around Charlie Gard

Dr. Hegedűs Katalin · Létezik-e jó halál? (Dr. Zelena András PhD)

Kocsis Erika · Mint a feketeszeder. - Történetek egy hospice osztály életéből (Barreto Jozefa)


2017/2

Dr. Benyó Gábor, Révész Renáta Liliána és Králik Istvánné · A Tábitha Gyermekhospice Ház működésének bemutatása és esetismertetés / Introduction and a case study of the Tábitha Hospice House for Children and Young Adults

Dr. Simkó Csaba · Örökmécs - Történetek huszonkét év hospice történelméből / Eternal flame - Stories from 22 years of hospice history

Gáspár László Ervin · Az elmondható határán - Thanatológiai közelítés Ludwig Wittgenstein filozófiájához / What can be said and what cannot - a thanatological approach to Ludwig Wittgenstein’s early philosophy

Zsák Éva · A kegyes halál olaszországi kálváriája: Dj Fabo hosszú útja a vágyott békébe / The Italian calvary of a death longed for: Dj Fabo’s long journey into his desired peace

A magunkból kiírt(hatatlan) fájdalom párhuzamos történetei. Gyász öngyilkosság után - könyvajánló(k) (Dr. Zelena András PhD)


2017/1

Michnai Viktória · A pszichológusi munka kereteinek sajátosságai az otthonukban ápolt rákbetegek esetében / Peculiarities of the work of psychologists working with cancer patients in home care services

Dr. Hirdi Henriett, Lukács Miklós, Tóthné Bucsek Ildikó, Schaffer Judit, Majerné Horváth Anita és Dr. Balogh Zoltán · Az otthoni szakápolás és hospice ellátás területén dolgozók élet- és munkakörülményei egy országos felmérés alapján / Living and working conditions of people working in home care services and hospice care on the basis of a national survey

Raschka Nathan Attila · A haldokló ellátásának és a gyász folyamatának szokásrendszere egy mai faluban / The Customs of Grief and Care of the Dying in a Village of Today

Dr. Zelena András · Internetes tabudöntés utáni nyílt nap a krematóriumban / Open Day at the Crematorium after a Taboo is Refuted on the Internet

Munk Katalin · A Kharón internetes megújításának hatásfelmérése (2016-2017) / Kharon: Impact assessment of our online update (2016-2017)

Esterházy Péter · Hasnyálmirigynapló (Dr. Zelena András PhD) / Pancreas Diary


XX. évfolyam

2016/4

Hodász Luca, Lőrik Emese és Dr. Tóth Krisztina · Gondolatok az életvégi döntésekről konkrét esetek kapcsán / Reflections on end-of-life decisions in connection with individual cases

Dr. Szépe Orsolya · A halál és haldoklás kérdése főiskolás fiatalok és hospice dolgozók szemével - Két fókuszcsoportos interjú elemzése / The matter of death and dying through the eyes of undergraduates and hospice workers - An analysis of two focus group interviews

Tomán Edina · A gyermekkori testvérgyász - Nemzetközi szakirodalmi áttekintés / Grieving the loss of a sibling as a child - A review on the international literature

Dr. Hegedűs Katalin · Az európai palliatív ellátás rangsorolása különböző szempontok alapján / A classification of palliative care in Europe based on various aspects

Karl Ove KnausgÅrd · Halál - Harcom 1. (Dr. Zelena András) / Death - My agony 1


2016/3

Csikós Dóra · Az életvégi igények érvényesülésének elősegítése az orvos-beteg kommunikációban - A Serious Illness Care Program bemutatása / Promoting the realisation of end-of-life needs in doctor-patient communication - An introduction to the Serious Illness Care Program

Geiszbühl-Szimon Petra · Beszélgessünk-e a halálról? - A csoportos beszélgetés hatása a halálfélelemre és a halál iránti attitűdre / Should we talk about death? - The impact of group discussions on the fear of death and on the attitude towards death

Fődi Krisztina és Szily Marcell · Nona, decima, morta - Van, akinél idő előtt elsötétül a napóra, avagy egy megtört elme szűnő ragyogása / Nona, decima, morta - For some, the sun dial darkens too early, or rather: the ceasing sunshine of the broken mind

Raschka Nathan Attila · A haldoklás művészete / The art of dying


2016/2

Farkas Kinga Réka · A hospice önkéntesség szerepe, 2016 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján / The role of hospice volunteering in 2016 - based on the survey of Hungarian Hospice Palliative Association

Wild Marica · A budapesti hospice ellátók önkéntes-menedzselési gyakorlata / Volunteer management practices of Budapest hospice care providers

Molnár Cecília · Miért nehéz és miért könnyű gyermekhospice-önkéntesnek lenni? / Why is it difficult and why is it easy to be a children's hospice volunteer?

Dr. Kollár János · Hattyúdal - Zeneterápia a hospice szolgálatában / Swan Song - Music therapy in hospice

Nádas Péter · Saját halál (Zelena András)

Bartis Attila · A vége (Zelena András)


2016/1

Dr. Czékus Géza · Kivonatok egy halotti búcsúztatóból - (Vajdaság, Szilágyi) / Abstracts from bereavement poems - (Svilojevo, Vojvodina)

Velkey Kinga Margit · Fiatalok kapcsolata a haldoklással - Egy iskolai önkéntes program tanulságai / The relationship of young people with dying - Lessons of a school voluntary program

Dr. Zelena András · Van-e helye a gyászjelentéseknek a közösségi portálokon? / Are obituaries acceptable on social media?

Singer Magdolna · Ki vigasztalja meg a gyerekeket? - Válás és gyász a családban (Barreto Jozefa)


XIX. évfolyam

2015/4

Zengő Péter · A torzult gyász jelei - (Szilágyi István: Kő hull apadó kútba) / The signs of distorted grief (István Szilágyi: Kő hull apadó kútba - Stone Falls into a Receding Well)

Dr. Czékus Géza · Muszlim temetés Szabadkán / Muslim funeral in Subotica

Parravicini, Elvira · A gyógyíthatatlanok ellátása: az újszülöttkori komfortkezelés mint módszer - (Fordította: Zsák Éva) / Care for the incurable: neonatal comfort care as a method - (translated by E. Zs:)

Atul Gawande · Mert egyszer meghalunk - Az orvostudomány, és ami a végén számít (Nemes László)


2015/3

Sipőcz Diána Gizella · A magyarországi Krisna-tudatú hívők halálhoz kapcsolódó attitűdjei / The attitudes of Krishna consciousness believers in Hungary towards death

Farkas Kinga Réka és Dr. Kegye Adrienne · Özvegyek és elváltak veszteségfeldolgozása / Processing loss by the widowed and divorced

Dr. Zelena András · A halálhír közlése mint kommunikációs gesztus / Death notification as an act of communication

Horváth Márton · Világok a túloldalon. A zoroasztrizmus túlvilágképe / Worlds on the other side: Zoroastrianism’s concept of the afterlife


2015/1-2

Vincze Zoltán és Dr. Pilling János · A cigányság jelenkori halotti és gyászszokásai: - egy mélyinterjús kutatás tapasztalatai / Contemporary funeral and mourning traditions of the Gipsies: - research findings based on in-depth interviews

Zsolczer András Csongor · Az életvégi döntések néhány aktuális etikai és jogi kérdése / Some current ethical and legal questions about end-of-life decisions

Nyírő Judit · Van elképzelése, milyen érzés megtudni, hogy daganatos betegsége van? - Onkológia egy orvostanhallgató szemével / Do you have any idea what it feels like to find out that you have cancer? - Oncology from the perspective of a medical student


XVIII. évfolyam

2014/4

Mucsi Georgina · Szociális munka a hospice-ban 2. - Képzettség, leggyakoribb tevékenységek, szakmai támogatás / Social work in hospice care 2. - Education, most common tasks, professional support

Dr. Zelena András · A fájlmegosztó oldalak nyugodj békében videóinak lélektanáról / On the psychology of tribute videos on file-sharing sites

Dr. Zelena András · A (gyász)trauma mint poétikai szervezőelv - József Attila példáján keresztül / Traumatic grief as an organizational pattern in poems - Illustrated by an example of Attila József

Herczeg Fanni · A halál és a szexualitás szimbolikus viszonya a femme fatale alakjában / The symbolic relationship between death and sexuality in the character of the femme fatale

Singer Magdolna · Mindhalálig


2014/3

Zengő Péter · Halálon nőtt büszkeség. A fájdalom szerepjátékai - (Németh László: Gyász) / Pride grew by death. The role-plays of grief - (Mourning by László Németh)

Tóth Anett · s akarsz, akarsz-e játszani halált? - Óvodás korú gyermekek és szüleik halálszorongásának és halállal kapcsolatos kommunikációjának vizsgálata / Would you like to play that we die? - Investigation of death anxiety in kindergarten children and their parents, and of their death-related communication

Zsák Éva · A halálhoz való jog kérdése Olaszországban - Eluana Englaro esete / How do people of Italy see the right to die? - through the case of Eluana Englaro


2014/2

Ludovica de Panfilis · A palliatív szedáció etikai kérdései / Ethical aspects of palliative sedation

Dr. Szépe Orsolya · A betegséghez, a haldokláshoz való viszony és a hospice ellátás ismerete az egyetemi és főiskolai hallgatók körében. - Egy kérdőíves kutatás részeredményeinek ismertetése / The relationship to illness, to dying, and the awareness of hospice care among university and college students. - Partial results of a survey research

Keresztes Mátyásné · A hospice szellemiség elterjesztése Ugod lakossága körében / Spreading hospice mentality among the inhabitants of Ugod

Csikós Dóra, Hodász Luca és Dr. Vaits Lili · Életvégi tervezés - Szemléletformálás és gyakorlati segítség - Az Életvégi Tervezés Alapítvány bemutatkozása / End-of-life planning - Awareness-raising and practical help - Presentation of the End-of-Life Planning Foundation

HAPPY ENDING - zenés színdarab a rákbetegségről (Marton János)


2014/1

Dr. Nemes László · Filozofálni annyi, mint felkészülni a halálra - Filozófiai praxis az élet végén / That to study philosophy is to learn to die - Philosophical praxis at the end of life

Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin · Hospice Magyarországon / Hospice care in Hungary

Dr. Benyó Gábor · A gyermekhospice Magyarországon / Children’s hospice in Hungary

Kósa György · Mire tanított Violetta Valery és Ivan Iljics halála? / What did I learn from the deaths of Violetta Valéry and Ivan Ilyich?

Nagyné Dr. Tóth Margit · Mindennapi halálfélelmeink / Our everyday fear of death

Dr. Nemes László · Halál Kávéház - Egy új mozgalom a halálról való nyilvános diskurzus előmozdítására / Death Café - A new movement for promoting public discourse on death

Michaela Murgia · ACCABADORA - A lélekanya (Zsák Éva)


XVII. évfolyam

2013/3-4

Tóth Tímea · Tabuk, tévhitek, nehézségek - avagy szakemberek a hospice-ról 3. rész - Interjú Markó Máriával, a budapesti Hospice Ház önkéntes szociális munkásával, gyászterapeutával / Taboos, mistaken beliefs, difficulties - experts on hospice care Part 3 - Interview with Mária Markó social work volunteer and bereavement counselor of the Budapest Hospice House

Hübner Andrea · A holttest mint emlékhely: elméleti kísérlet Jeremy Bentham auto-icon-ja kapcsán / Corpse as a Monument: a theoretical attempt related to the Auto-Icon of Jeremy Bentham

Deák Ágnes Zsuzsanna · A haldokló beteggel való kommunikáció nehézségei / Difficulties in communication with dying patients

Panagiotis Pentaris · A kultúra és a halál társadalmi valósága: az afganisztáni tapasztalat / The social reality of culture and death: the case of Afghanistan

Szlepák Bálint · A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. - Egy fogorvos találkozása a halállal / The importance of the course ‘Anthropology of Death’ - A dentist meets death


2013/2

Tóth Tímea · Tabuk, tévhitek, nehézségek - avagy szakemberek a hospice-ról 2. rész - Interjú Dr. Hegedűs Katalinnal, a Semmelweis Egyetem docensével, a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület vezetőségi tagjával / Taboos, misconceptions, difficulties – experts about hospice Part 2. - Interview with Dr. Katalin Hegedűs, professor at the University of Semmelweis, leader member of the Hungarian Hospice Palliative Association

Dr. Péter Orsolya Márta · Mors acerba. Hogyan élték meg a régi rómaiak a gyerekhalált? / Mors acerba. How did the Romans experience child death?

Sipőcz Diána Gizella · A halál és a Krisna-tudat határok nélkül / Death and Krishna consciousness without limits

Boross Luca Orsolya · Állatterápia és a haldokló gyermek / Animal therapy and dying children


2013/1

Tóth Tímea · Tabuk, tévhitek, nehézségek - avagy szakemberek a hospice-ról 1. rész - Interjú Balogh Gyöngyivel, a budapesti Korányi Kórház Polcz Alaine Hospice-Palliatív Osztályának munkatársával / Taboos, misconceptions, difficulties – experts about hospice Part 1. - Interview with Gyöngyi Balogh from the Korányi Hospital Polcz Alaine Hospice-Palliative Department

Tasnádi Mária és Szabó Krisztina Gabriella · Önfeltárás és poszttraumás növekedés rákkal diagnosztizált személyeknél / Self-exploration and posttraumatic growth (PTG) in patients diagnosed with cancer

Donauer Emese · Ha csak élők léteznének ..., akkor a Föld teljes egészében lakhatatlan lenne. - A halál utáni továbbélés lehetősége Marcel thanatológiai interszubjektivitásában / If only living people existed... the Earth would be completely uninhabitable. - The possibility of survival after death in Marcel’s thanatological intersubjectivity


XVI. évfolyam

2012/4

Kiss Szilvia Anna · Megérint a gyász - Az érintési szokások szerepe a gyász feldolgozásában / Touched by grief - The role of touching habits in the process of mourning

Kovács Dániel Tamás · Game over - Halálkép a videojátékokban / Game Over - Vision of Death in Videogames

Vaszari Júlia · A Vészhelyzet című televíziós sorozat lehetséges hatásai a fájdalomcsillapítással kapcsolatos attitűdökre / The potential impact of the television series ER on attitudes to pain relief

Velkey Kinga Margit · A gyász illemtana - A gyász illemtanának és a halálképnek a változása a 19-20. században / The etiquette of mourning - How the etiquette of mourning and the vision of death changed during the 19th and 20th centuries


2012/3

Makai Nóra Csilla · A normál és komplikált gyászhoz kötődő viselkedésformák, valamint a támogató lehetőségek megítélése / Evaluation of behavioural patterns in normal grief and in complicated grief, and of support forms

Dr. Boga Bálint · Az idős ember és a halál árnyéka - (Esszé) / The old man and the shadow of death - An essay

Patrick Ness · Szólít a szörny (Ágoston Alexandra)


2012/1-2

Csorba Piroska · Édesapám

Mucsi Georgina és Kerekes Zsuzsanna · Szociális munka a hospice ellátásban. Egy online kérdőíves kutatás eredményeinek ismertetése / Social work in Hospice care. Results of an online questionnaire

Dr. Sarungi Emőke és Herke Dahlgren Andrea · Gyógyulás a gyászból - Módszerismertetés / Grief Recovery - Method description

Biró Eszter · A fájdalomcsillapítás pszichológiai korlátai / The psychological limitations of painkilling

Tóth Tímea · Dilemmák a hospice ellátásban. Elhárított kézfogás? - Végzős szociálpedagógus hallgatók megkérdezésével folytatott online kérdőíves vizsgálat eredményeinek ismertetése / Dilemmas in hospice care. Rejected handshake? - Results of an online survey made with participation of final-year social pedagogy students


XV. évfolyam

2011/4

Tóth Petra · Hüpnosz és Thanatosz. Álom és halál határán - álmainkban visszatérő halottaink / Hypnos and Thanatos On the border between dream and reality; the dead returning to us in our dreams

Édes Tünde és Kerekes Zsuzsanna · Gyászolni az élőt. A megelőlegezett gyászmunka a férfiak veszteség-feldolgozásában / Mourning the living. Anticipatory grief in men’s loss processing

Weiszburg Anna · Haptonómia - a gyógyító érintő kontaktus alkalmazása a palliatív ellátásban / Haptonomy, application of the healing touch in palliative care

Czenke Dóra Anett · Lilla története. Egy gyógyíthatatlan beteg gyermek élet- és halálképe / Lilla’s Story: A terminally ill child’s vision of life and death

Buda Katalin · A csendnek hangja van / Három lépés...


2011/2-3

Daróczy Gábor · A halál jelensége a bencéseknél / The Phenomenon of Death at the Benedictines

Zengő Péter · Törvényes viszonyok. - A komplikált gyász Németh László Iszony című regényében / Legal relationships - Complicated mourning in László Németh’s novel Loathing

Henczi Eszter · A pszichológusok és a lelkészek halálképének vizsgálata / Investigating psychologists’ and pastors’ vision of death

Kékes Szabó Marietta · Veszteségélményeink és a lelki egészségfejlesztés útjai / Experiences of loss and the ways of psychological health development

Oláh Gábor · Diagnózis után. A benned lakó mágus


2011/1

Mucsi Georgina · Szociális munka a hospice-ban / Social work in hospice care

Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin · Hospice betegellátás 2010 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján / Hospice care 2010 - based on the survey of the Hungarian Hospice-Palliative Association

Filó Mihály (szerk.) · Párbeszéd a halálról - az eutanázia a jogrend peremén

Huemer, Werner · Segítőként a halálos ágynál (Kulich Károly)

Nagy Bandó András · Néhány gondolat a Vár rád Toscana című könyvemről


XIV. évfolyam

2010/4

Kovács Dénes · Az ars moriendi táblák üzenete / The message of the Ars Moriendi Boards

Dr. Joan M. Borst · A krónikus betegségekkel járó gyász, veszteség, és az ezekkel való megküzdés - (Fordította: Mucsi Georgina) / The grief, loss, and coping associated with chronic illness

Limpár Imre · Gondolatok lét és nem-lét problematikájáról / Thoughts about existence and non-existence

Dr. Hegedűs Katalin (szerk.) · A palliatív ellátás alapjai. Test és lélek a halál közelében. Szöveggyűjtemény (Kósáné Dr. Oláh Julianna, CSc)


2010/3

Lukas Radbruch - Sheila Payne és az Európai Palliatív Szövetség Vezetősége · Fehér Könyv az európai hospice és palliatív ellátás standardjairól és normáiról. Az Európai Palliatív Szövetség ajánlásai - 1. rész / White paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe – part 1.

Lukas Radbruch - Sheila Payne és az Európai Palliatív Szövetség Vezetősége · Fehér Könyv az európai hospice és palliatív ellátás standardjairól és normáiról. Az Európai Palliatív Szövetség ajánlásai - 2. rész / White paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe – part 2.

Knapp Éva, Tüskés Gábor · Dissimulatio mortis. A halál koncepciói a kora újkori irodalmi emblematikában. (Zengő Péter) In.: G. ETÉNYI NÓRA - HORN ILDIKÓ (szerk.): Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori politika szerepjátékai

Singer Magdolna · Vigasztalódás a gyászban


2010/2

Dr. Biró Eszter, Dr. Muszbek Katalin, Dr. Mailáth Mónika, Porkoláb Gyöngyi, Kovács Anita és Sándor Brigitta · Méltóság Mezeje program: a szemléletformálás új lehetőségei a magyarországi hospice mozgalomban / Field of Dignity Programme: New Potentials for Shaping Attitudes towards the Hospice Movement in Hungary

Tróbert Anett Mária · Lelkigondozói távlatok: a halálon innen és túl - a keresztény reménység / Spiritual counsellor prospects: from death and beyond – the Christian hope

Kósáné Dr. Oláh Julianna, CSc · Haldoklók között egészséges gyermekként. Gondolatok egy ifjúsági regény kapcsán / Being among the dying as a healthy child. Thoughts about a young adult novel

Zengő Péter · A halál stádiumai Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála c. elbeszélésében / The stages of death in The Death of Ivan Ilyich by Leo Tolstoy

Dr. Pilling János (szerk.) · A halál, a haldoklás és a gyász kultúrantropológiája és pszichológiája. Szöveggyűjtemény (Mucsi Georgina) / The cultural anthropology and psychology of death, dying and mourning. Chrestomathy


2010/1

Vizinger Erzsébet · Gyász és autogén tréning / Grief and autogenic training

Dr. Szépe Orsolya és Ferdinandy Nóra · Intimitás és nyilvánosság A gyász- és halál-témájú blogok néhány sajátosságáról / Intimacy and publicity - Some characteristics of mourning and death-related blogs

Filó Mihály · Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban (Lőrincz Jenő, Dr.)


XIII. évfolyam

2009/4

Dr. Simkó Csaba · Hogyan segítsünk gyermekünknek elfogadni az elfogadhatatlant? - Tájékoztató pedagógusoknak és szülőknek a gyászoló gyermek segítéséhez / How can we help our child accept the unacceptable? - Information for teachers and parents to help children with the process of mourning

Cserepes Réka Eszter és Pék Győző · Családi állapota: özvegy. Az özvegyasszonyok életében fellépő változások pszichológiai áttekintése, különös tekintettel a nemi szerep-módosulásokra / Family status: widow. A psychological assessment of the changes brought about by the loss of a husband, with special regard to gender role modification

Singer Magdolna · Vigasztalódás a gyászban - Gyógypakk


2009/3

Gérecz Ágnes · Halálkép a roma gyermekek képzeletében / Concept of death in Roma children’s fantasy

Szmereka Nelja · A halál rítusainak maradványai Valentyin Raszputyin Végnapok című regényében / The remains of death rituals in Valentin Rasputin’s novel entitled The Last Term

Hildegard von Bingen · A halál jeleiről - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)


2009/2

Horányi Ildikó · Köszöntő a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület által meghirdetett Kharón tanulmány-pályázat díjkiosztó ünnepségén

Varga Zsófia Katalin, Baksa Dániel és K. Szilágyi Adrienn · A halál iránti attitűd és összefüggéseinek vizsgálata kritikus állapotú betegek ápolásával foglalkozó populációkban: intenzívterápiás osztályon illetve hospice-ellátásban dolgozó nővérek körében

Singer Magdolna · Jöttem is, meg nem is, hoztam is, meg nem is... - Poszttraumás személyiségfejlődés perinatális gyász esetében

Marie de Hennezel · Mindhalálig méltósággal (Mucsi Georgina)


2009/1

Limpár Imre · Társadalmunk halálhoz való viszonya / The relation of our society to death

Schaffer Judit · Otthoni szakápolás és hospice ellátás az azonosságok és különbségek tükrében / Home nursing care and hospice care: similarities and differences

Dr. Biró Eszter · Pozitív élmények az élet végén / Positive experiences at the end of life

Kiss Katalin · A kegyes halál megítélése Magyarországon / The opinions on euthanasia in Hungary

Martinus Delrio · Az álhalott - (Fordította és bevezette: Magyar László András)


XII. évfolyam

2008/3-4

László Georgina · Sikerek, kudarcok és nehézségek - a hazai hospice-rendszer SWOT-analízise és értékelése

Marosvölgyi Zsófia Mária · Az emberi tudat vizsgálata. A halálfélelem és az értékrend változása a halálközeli élmény hatására

Igari Erzsébet · Halottas szokások a székesfehérvári Felsővároson és Sárkeresztesen

Alkaysi Alexandra Amira · Halál és temetkezés az Iszlámban

Singer Magdolna · Áldatlan állapot - Mi lesz velünk?


2008/1-2

Singer Magdolna · Modern Taigetosz

Gloviczkiné Henter Eszter · Halál az élet előtt

Borbáth Zsuzsanna · Jelen-lét. Szociális munkásként a haldokló mellett

Figusch Zoltán · A puha órák: egyéni gyászmunkában alkalmazott pszichodráma technika

Tusori Szabolcs · Hospice a Krisna-tudatban

Szávai Ilona · Polcz Alaine emlékére


XI. évfolyam

2007/3-4

Halasi Zoltán · Jelenlét,Haláltapasztalat

Balogh Éva · Emlékezés Polcz Alaine-re

IMPaCCT · A gyermekgyógyászati palliatív ellátás európai standardjai

Schaffer Judit · Hospice marketing. Egy szolgáltatói szintű modell bemutatása

Zana Ágnes · Halál és haldoklás a vizuális médiában - Hogyan alakul halálképünk a média hatására?

Molnár Mária Magdolna · A rajzvizsgálat mint pszichodiagnosztikai eszköz a kisiskolások halálképének feltérképezésében

Kürti László · Halál és identitás az emigrációban


2007/1-2

Dr. Pilling János · Polcz Alaine emlékére

Imreh András · Hazafelé

Singer Magdolna · Bátorság kell az élethez! - Beszélgetés Polcz Alaine-nel 2004-ben

Singer Magdolna · Isten ölelő karjaiban - In memoriam Polcz Alaine, 1922-2007

Kovács Ágota · A spiritualitás és a halálhoz való viszony összefüggései az emberi lélekben

Mohilla Eszter · Multikulturális társadalmunk halálképének egy aspektusa, avagy hogyan viszonyulnak az iszlám vallás követői a halál és haldoklás fogalmához

Kelemen Henrietta · Gondolatok a perinatális gyászról egy esetleírás kapcsán

Szitás Veronika · Gyász a testben, test a gyászban, avagy Catharina választása

Kicsi Sándor András · Különböző zombikról

Gregorius Horstius · A tetemrehívásról (1606) - (részlet) - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)

Singer Magdolna · Asszonyok álmában síró babák. Születés és gyász

Összetartozás és hiány. Veszteségek a családban (konferencia)

Európai Palliatív Ellátási Szövetség 10. nemzetközi kongresszusa


X. évfolyam

2006/3-4

Payer Imre · A halott arcról

Carlos Centeno, David Clark, Thomas Lynch, Javier Rocafort, David Praill, Liliana De Lima, Anthony Greenwood, Luis Alberto Flores, Simon Brasch és Amelia Giordano · Tények és indikátorok a palliatív ellátás fejlődésében a WHO Európai Régiójának ötvenkét országában (Az EAPC munkacsoportjának eredményei)

Gyukits György, Keresztes Cecília és Dr. Muszbek Katalin · A hospice ellátás megszervezésének lehetősége tartós szegénységben élő népesség körében

Dr. Hegedűs Katalin, Zana Ágnes és Szabó Gábor · Medikusok halálképe és a halállal, haldoklással foglalkozó kurzusok hatásai

Körtvélyesiné Samu Gyöngyi, Dr. Barabás Katalin és Dr. Mari Albertné · Tanatológiai kurzuson részt vett orvostanhallgatók tapasztalatai

Szántó Mária · Elvégezzük a gyászmunkát? A tanatológia kurzus apropóján...

Kazi-Tóth Attila · A haldoklás és a halál utáni állapotok a tibeti buddhista hagyomány tükrében

Vasilie Popp · A román népi temetkezésről (1817) - (részletek) - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)


2006/1-2

Kemsei István · Lev Tolsztojnak,
Asztapovo, vasútállomás

Kathleen M. Foley · A palliatív ellátás múltja és jövője - (Fordította: Bíró Zsuzsanna)

Turcsányi Mónika és Rigó Adrien · Az orvostanhallgatók halálfélelme és ennek hatása az empátiára az orvosképzés során

Vajsz Ádám · Az eutanázia megítélése az orvostanhallgatók körében

Kugler Alexandra · Egy út, amely kétfelé ágazik - születés és halál -, avagy miért lettem segítő?

Francis Bacon · A halálról - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)

Szikossy Ildikó és Pap Ildikó · Mortui viventes docent - a halál tanítja az élőket

Dr. Hegedűs Katalin · A hospice ellátás elmélete - moduláris tankönyv (Szabó Nóra)


IX. évfolyam

2005/3-4

Deák László · Panaszos ének - Sok halottaimnak

Az öngyilkosság megelőzése. Túlélőcsoportok szervezése
(Department of Mental Health. WHO, Genf, 2000.) - (Fordította: Dr. Kovács-Molnár Judit)

Singer Magdolna · Asszonyok álmában síró babák - Interjúk magzatukat, babájukat elveszített szülőkkel

Petrőczi Éva · „Kindertotenlieder” - A gyermekhalál ábrázolása puritán irodalmi művekben

Caius Plinius Secundus · A halálról - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)


2005/1-2

Géczi János · Lázár

Reimer Gronemeyer, Michaela Fink, Marcel Globisch és Felix Schumann · Palliatív ellátás Európában (Fordította: Kalló Barbara)

Szabóné Berta Irén · Hospice ellátás a minőségirányítás tükrében

Matkócsik Attila · „A haldoklás teátruma”- Erdély haldokló gubernátora


VIII. évfolyam

2004/4

Lárai Eszter · (anyám csöndje)

Palotás Rozina · Megperzselve

Dr. Simkó Csaba · Súlyos beteg a családban

Fleischer Alexandra · Veszteséggel összefüggő pszichés és szomatikus megbetegedések vizsgálata

Debrődi Gábor · Korai betegszállítási eljárások a mentéstörténet tükrében

Kicsi Sándor András · Koporsó és kereszt


2004/3

Kertész Kata · Aludj csak,Még a toll is lassabban hagy nyomot,EZ A REGGEL... 13.

Földesi Enikő és Zsámbor Csilla · A gyógyíthatatlan daganatos gyermek és családja pszichés vezetése

Dr. Pilling János · A búcsú méltósága - (A holttesttel való méltó bánásmód kérdései)

Kicsi Sándor András · Verlaine: Gaspard Hauser dalol

Christian Friedrich Garmann · A holtak feltámadásáról (részletek) - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)

Czövek Judit · Ha mi meghalunk... Zoborvidéki virrasztóénekek (Horányi Ildikó)

Európai ajánlások a palliatív ellátás szervezéséről. A Miniszteri Bizottság Rec (2003) 24. számú ajánlása a tagországok számára a palliatív ellátás szervezéséről (Európa Tanács). - (Szerk.: DR. HEGEDŰS KATALIN) (Zana Ágnes)


2004/1-2

Mesterházi Mónika · In memoriam - Az intenzíven,A „belgyógyászaton”,Lezárás,In memoriam P. F.

Singer Magdolna · Kettős fejlődés (Egy AIDS betegségben szenvedő fiatalember segítő támogatásának bemutatása)

Papp Zsolt · Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Szicsek Margit · A kiégés és a pszichológiai immunkompetencia összefüggései az ápolói munkában

Szemkó Zsófia · A hospice munka, mint az „énfejlesztés” eszköze

Békés Vera A. · A félelem megszelídítése - A Rettegéskezelés elmélete


VII. évfolyam

2003/4

Bánki Éva · Pillangók napja

Kovácsné Török Zsuzsa és Szeverényi Péter · Veszteségeink tükrében: hangulatzavarok és szexuális zavarok onkológiai betegeknél

Sipiczki Veronika · Dolgozói közérzet felmérés a hospice betegellátást végző munkatársak körében

Debrődi Gábor · A mesterséges lélegeztetés és az újraélesztési eljárások története Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus korától az 1960-as évekig, a hazai modern mentéstudomány (oxyologia) megszületéséig

Czank Gábor · Temetkezési szokások Pécskán és környékén


2003/3

Bánki Éva · Sötét és édes,Végeken

Lars Johan Materstvedt, David Clark, John Ellershaw, Reidun Forde, Anne-Marie Boeck Gravgaard, H. Christof Müller-Busch, Josep Porta i Sales és Charles-Henri Rapin · Eutanázia és asszisztált öngyilkosság az EAPC Etikai munkacsoportjának szemszögéből

Henk Ten Have · Érvek az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság legalizálása mellett és ellen

April L. Dipizio · Az önkéntesek szervezése a hospice-ban és a palliatív gondozásban: az amerikai modell

Baloghné Vajna Zsuzsa · Simogatott, gyűrött arcok... Egy hospice önkéntes jegyzete

Oláh János · A túlvilág képzete az ókori zsidó irodalomban

Magyar László András · Az erdélyi vámpír-betegségről

Jelenczki István · Életünk ikercsillaga a Halál (Kölnei Lívia)


2003/1-2

Szabó T. Anna · Kórház,Éjszaka,A személytelen...

Bert Broeckaert · Az eutanázia legalizálása Belgiumban

Békés Vera A. · A halál iránti attitűd az életkor, a nem és a vallásosság függvényében

Singer Magdolna · Együtt lenni, együtt érezni. Önkéntes betegkísérés a hospice-ban

Dr. Pilling János · Strukturális technikák a gyászolók önsegítő csoportjaiban

Bakó Tihamér · A krízis kezdeti szakasza és a gyász

Szenti Tibor · A halál


VI. évfolyam

2002 ősz

Tóth Krisztina · Vándorhold,Novemberi levél

Szabóné Berta Irén · Terminális állapotú rákbetegek véleménye a hospice ellátásról

Raschka Nathan Attila · Betegekkel és haldoklókkal való foglalatosság a zsidó közösségben

Pál Dániel Levente · Halál - (szóéletrajz)

Ladányi-Turóczy Csilla · A csalogányok könnyen halnak - Halál, gyász és lélekvándorlás egy 16. századi portugál regényben -

Horváth Eteléné · Temetkezési szokások Véménden

Polcz Alaine · Gyermek a halál kapujában. (Hegedűs Katalin)

Cseri Péter (szerk.) · Segítségnyújtás a végeken. Haldokló betegek és hozzátartozóik pszichés, szociális és spirituális támogatása. (Szöllősi Melinda)


2002 nyár

Magyar László András · Kettő

David Clark és Michael Wright · Átmenetek az élet végi gondozásban. A hospice fejlődése Kelet-Európában és Közép-Ázsiában. (Jelentés az Open Society Institute számára)

Földesi Enikő, Hauser Péter és Garami Miklós · „Míg a halál el nem választ.” - Esetbemutatás

Kovácsné Török Zsuzsa · Egy depresszió állomásai. Haláltól a születésig

Polcz Alaine · A gyászolók álmai

Juhász Anikó · A halálhoz való viszonyulás a kései antikvitás idején

Polcz Alaine, Angyal Eleonóra (szerk.) · Letakart tükör. Halál, temetkezés, gyász (Dr. Túry Ferenc)


2002 tél-tavasz

Valuska László · Camus-nek,Perpetuum mobile,Anya-torzó,Ikon

Polcz Alaine · Két interjú a rítusokról

Béatrice Welchinger · Az eutanázia és az öngyilkosságban való segítségnyújtás legalizálása Hollandiában: kihívás az európai országok számára

Claire Frederick · Hipnoterápiás kapcsolat halálosan beteg páciensekkel

Magyar László András · Masticatio Mortuorum - A csámcsogó holtak

Szenti Tibor · Háborgatott halottaink - II. rész

Nicholas Wolterstorff · Korai sirató (Cseri Péter)


V. évfolyam

2001 ősz

Rien Janssens, Henk Ten Have, David Clark, Bert Broeckaert, Diego Gracia, Franz Josef Illhardt, Göran Lantz, Salvatore Privitera és Paul Schotsmans · A palliatív gondozás Európában: a jobb megértés felé

Monika Müller · A gyásztanácsadás szerepe a hospice gondozásban

Fr. Boguslaw L. Block és Iwona Niewiadomska · Az értékrendszer átalakulása a halálos betegségben - (Jób könyvének elemzése alapján)

Oláh János · Temetés a zsidó hagyományok szerint a bibliai- és talmudi időkben, valamint napjainkban

Szenti Tibor · Háborgatott halottaink - I. rész


2001 tavasz-nyár

Kepes András · Kepes András interjúja Raymond Moody-val

Süle Ferenc · A halálközeli élmények a pszichoterápiás gyakorlatban

Szathmáry Sándor · Teológiai értékek Moody könyveiben

Az Európai Bizottság Parlamenti Közgyűlésének 1418 (1999) sz. ajánlása · A gyógyíthatatlan betegek és haldoklók emberi jogainak és méltóságának védelme - (Kivonat az Európa Tanács hivatalos Értesítőjének 1999 júniusi számából)

Gyukits György · Társadalmi egyenlőtlenségek és a halálhoz való viszony - (A szociális munka irányai a hospice-szellemű ellátás terén)

Simándi Erzsébet · Tevékeny szeretet és törődés - az ügyvédi munkában is lehet

Gecse Attila · Lelkészként a hospice-ban

Debrecenyi Károly István · Ahol kérdések vannak, ott válaszok is vannak... - A szupervízió helye a hospice ellátást végző közösségek életében

Szitás Veronika · A gyógytornász lehetőségei a gyászolók segítésében

Razavi, D. és Delvaux, N. · Kommunikációs készségfejlesztés és pszichológiai képzés az onkológiában

Csejtei Dezső · Simmel halálfelfogása


2000-2001 tél

David Clark · A palliatív gondozás története: rituális folyamat?

Kolosai Nedda és Bognár Tamás · Az élettől búcsúzó kérdéseinek súlya az ittmaradottakon... - Hospice-ban dolgozó segítő foglalkozásúak és az egészségügy más területein dolgozó segítő foglalkozásúak halálattitűdjeinek különbségei

Singer Magdolna · Cselekvő csend - Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett

Oláh János · Gyász a zsidó hagyományok szerint a bibliai- és talmudi időkben, valamint napjainkban

Horányi Ildikó · Az elmúlás segítőszentjei


IV. évfolyam

2000 ősz

Békés Vera A. · Ki fél a haláltól? - A halálfélelem és korrelátumai

Adrian Tomer és Grafton Eliason · A halálfélelem átfogó modelljének alapjai

Fodor-Szlovencsák Katalin · A gyermekek halálképének fejlődése


2000 nyár

Bodó Sára · Lelkész a gyászoló mellett

Szamosi Eszter · Transzcendens élmények a gyászban

Kovácsné Török Zsuzsa · Pszichoterápiás segítségnyújtás perinatális gyermekelvesztés után

Németh Tünde · A szeretet hídján - Veszteségélmények feldolgozása egy speciális életciklusban, a várandósság idején

Papp Ferenc · Özvegyklubunk története és eddigi fejlődése

Gera Sándorné · Gyászolók önsegítő csoportjának szervezési tapasztalatai

Rettegi Zsolt · Cselekvés és a gyász

Spannraft Marcellina · Gyászról - a metaforák nyelvén

Losonczi Ágnes · Losonczi Ágnes bevezetője a „Szociális munkás a súlyos beteg mellett” című előkonferencián

Cseri Péter · Javaslatok a hospice-palliatív ellátásban dolgozó szociális munkások szerepének, és feladatainak tisztázásához, kialakításához

Cseri Péter · Minőségügy, szakmai standardok a hospice-palliatív ellátásban

Némethné Németh Edit · A szociális munka nehézségei - a hivatalok útvesztőiben

David Oliviere · Szociális munka családokkal a hospice-palliatív ellátásban

Szögeczki József · Hospice menedzsment

Gyukits György és Keresztes Cecília · Szociális munka egy palliatív terápiában részesülő daganatos beteggel

Jean-Michel Lassauniere · Mobil team a palliatív ellátásban. Francia tapasztalatok


2000 tél-tavasz

Dr. Boga Bálint · Kadmosz szindróma

Oravecz Róbert és Oravecz Julianna · A menekült lét tanatológiai aspektusai

Gyukits György, Millet Ilona, Sandrine Afchain és Céline Lemasson · APRAE - egy franciaországi civil szervezet, amely elősegíti az AIDS betegek társadalmi integrációját

Bosnyák Sándor · A lészpedi látóleán, - aki Isten csókját hordozza az arcán

Oláh János · A halál zsidó szempontból a bibliai és talmudi források alapján

Csejtei Dezső · Az egzisztenciálfilozófiák haláltipológiájáról

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) · A TASZ az eutanáziáról


III. évfolyam

1999 ősz

Daniel Redwood · Elisabeth Kübler-Ross a halálról és a haldoklásról

Debrecenyi Károly István · A spiritualitás mint a hospice ellátásban megtanulható közös nyelv

John H. Harvey és Eric D. Miller · A veszteségpszichológia felé

Balogh Éva · „A bánat bálnája” - (Párterápia gyászban)

Cselovszkyné Tarr Klára · A „megszépített” halál

Horányi Ildikó · A nagy járványok hatása a halotti rítusokra és a gyászreakciókra


1999 tavasz-nyár

Dr. Hegedűs Katalin · „A palliatív gondozás jövőjét a mobil team-ek elterjesztésében látom ...” - Beszélgetés Dr. Jean-Michel Lassaunière-rel

Gyukits György · A szociális munka szempontjai a hospice szellemű ellátás során az angol modell alapján

Kath Donovan · A rossz hírek közlése

Mark D. Miller, M.D., Ellen Frank, Ph.D., Cleon Cornes, M.D., Stanley D. Imber, Ph.D., Barbara Anderson, M.S., Lin Ehrenpreis, L.S.W., Julie Malloy, L.S.W., Rebecca Silberman, Ph.D., Lee Wolfson, M.Ed., Jean Zaltman, L.S.W., Charles F. Reynolds, M.D. · Interperszonális pszichoterápia alkalmazása a gyásszal összefüggő depresszióban házastársukat elveszített időseknél

Filó Mihály · Az eutanázia jogi szabályozásának problémái

Bosnyák Sándor · A halál országa - Az öregek önkéntes halála


II. évfolyam

1998/99 tél

Soros György · Gondolatok a „Halál Amerikában” projekt kapcsán - Elhangzott: az Alexander Ming Fisher előadássorozaton,
1994. november 30.-án, a Columbia Presbyterian Medical Center-ben

Erich Lindemann · Az akut gyász tünettana és kezelése

Oravecz Róbert · Identitás és halál

Horányi Ildikó · A haldokló betegek gondozásánál betöltött lelkipásztori szerepkör megváltozása


1998 ősz

Szumska Irena · „...Hogy az emberek felesleges szenvedések nélkül haljanak meg” - Beszélgetés Jacek Luczak-kal

Dr. Hegedűs Katalin · A nemzetközi hospice mozgalom

Balázs Lajos · Hogyan hal meg a csíkszentdomokosi parasztember: - kibékülés Istennel

Dr. Pilling János · Halálközeli élményt átélt emberek világ- és túlvilágképe

Szenti Tibor · Közösség által kiváltott halál, vagy belső késztetésből feladott élet, illetve különféle „woodoo-jellegű” halálnemek - II. rész


1998 nyár

Horváth Erzsébet · „Itt az életről van szó” - Beszélgetés Polcz Alaine-nel

Szenti Tibor · Közösség által kiváltott halál, vagy belső késztetésből feladott élet, illetve különféle „woodoo-jellegű” halálnemek - I. rész

Virt István · „Elszakasztottad a testemtől én lelkemet” - (Közösségi szereprendszer a moldvai csángók halottas szokásainak és hiedelmeinek hagyományozódásában)

Polcz Alaine · Ideje a meghalásnak (Buda Béla dr.)

Megélni - túlélni. Pszichodráma a gyakorlatban II. (Sarkady Kamilla dr.)

Judy Tatelbaum · Bátorság a gyászhoz (Pilling János dr.)

Seneca · Az élet rövidségéről (Pellei Ilona dr.)


1998 tavasz

Marie de Hennezel · A meghitt távolság

Dr. Hegedűs Katalin · Súlyos állapotban levő és haldokló daganatos betegek betegségtudata

Kovácsné Török Zsuzsa és Szeverényi Péter · A vetélés és a szülés körüli gyermekelvesztés a pszichológus szemével

Bosnyák Sándor · Visszasírás - A parasztság halálközeli élményei


I. évfolyam

1997 tél

Buda Béla · A halál és a haldoklás szociál-pszichológiai tényezői és folyamatai

Blasszauer Béla · Az élet végén esedékes döntések a XXI. század küszöbén

Hoppál Mihály · Halálélmények a sámánizmusban

Horányi Ildikó · Tetszhalottak, élve eltemetettek - esetleírások a magyarországi tetszhalál-irodalom alapján -

M. Topits Judit és Dr. Pilling János · Meghaltam és élek

Polcz Alaine · Együtt - a halálban és a gyászban