KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXVII. évfolyam

2023/4

Tanulmány


DR. BUSKU SZILVIA
DR. BUSKU SZILVIA

PhD főiskolai docens

drbuskuszilvia@gmail.com

Tomori Pál Fõiskola

A halálhoz viszonyuló létmódok vizsgálata

Összefoglalás · Halálunkat elsősorban a mások halála során szerzett tapasztalatokból képzeljük el, közben pedig önmagunk halálát eldologiasítva, optimálisan tervezett hosszú életünk végére kihelyezve, egy jövőbeli eseményként tartjuk számon. A mindennapi halálfelfogásunktól eltérően Heidegger úgy véli, hogy a halál az ember egyik létlehetősége. Vizsgálatában a halál egzisztenciális fogalmát fejtegeti, amely kizárólag evilági, s arra kíván rámutatni, hogy az milyen módon gyökerezik az ember létlehetőségeként. Nem tárgyalja a halál utáni élet lehetőségeit, sem az abban lévő szenvedést, sem az abban-lehetséges-tartózkodást. A halál – heideggeri elgondolásban – az élet tartozékaként értelmezendő, ami a létezés legelemibb és legvégsőbb tanúsága.

 ZSUPPÁN MONIKA
ZSUPPÁN MONIKA

mentálhigiénés szakember és lelkigondozó

zsuppanm@gmail.com

Boldog Gizella Alapítvány

Ötvenen innen és túl
Az ötvenes nők megküzdési stratégiái a veszteségeikkel

Összefoglalás · Mindannyiunk életét átszövik a boldog és szomorú események, a vidám, önfeledt évek éppúgy, mint a nehézségek, krízisek, veszteségek és gyászfolyamatok. Ez utóbbiak bármely életszakaszunkban következnek is be, mély sebeket ejtenek a lelkünkben. Van az életünknek egy középső szakasza, amikor különösen sokféle nehézséggel, gonddal, bánattal és az ezekkel együtt járó veszteségek sorával kell szembesülnünk: ez az ötvenéves kor. A változások korát egy nő teljesen máshogy éli meg, mint a hasonló korú férfi társai. Ennek a korszaknak a veszteségeivel és a megküzdési stratégiáival foglalkozik a tanulmány, bemutatva egy női csoport létrejöttének aktualitását és alakulását, felmutatva a kríziseket és az abból való kilábalás lehetőségeit.

DR. BARCSI TAMÁS
DR. BARCSI TAMÁS

filozófus, egyetemi docens, PTE ÁJK, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék; tudományos munkatárs, HUN-REN BTK, Filozófiai Intézet, MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoport

barcsitamaspte@gmail.com

 FARKAS JÚLIA
FARKAS JÚLIA

családtudományi- és családterápiás szakember, PhD hallgató

farkas.julia22@gmail.com

Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola; fõiskolai adjunktus, Pünkösdi Teológiai Fõiskola Pasztorálpszichológiai Tanszék

Frankl és Yalom a halálról
A logoterápia és az egzisztenciális pszichoterápia halál-értelmezésének filozófiai és párterápiás aspektusai

Összefoglalás · Tanulmányunkban a Viktor E. Frankl által kidolgozott logoterápia, egzisztenciaanalízis és az Irvin D. Yalom nevéhez fűződő egzisztenciális pszichoterápia halál-értelmezését vizsgáljuk. Először röviden áttekintjük a kétfajta terápiás megközelítés elméleti alapjait, rámutatva Frankl és Yalom felfogásának hasonlóságaira és különbségeire. Részletesen foglalkozunk a két pszichiáter halállal kapcsolatos nézeteivel, különös tekintettel a halálszorongás leküzdésére alkalmazott védekezési mechanizmusokra, az életértelem hiányának hatására, a halálhoz való viszony patologikus megnyilvánulásaira, illetve a javasolt terápiás lehetőségekre. Felhívjuk a figyelmet Frankl és Yalom munkásságának néhány filozófiai szempontból problematikus részére. Tanulmányunk utolsó részében a (pár)kapcsolat és haldoklás összefüggéseiről írunk Frankl és Yalom szemlélete alapján, illetve röviden kitérünk az ezek által ihletett különféle terápiás megoldásokra (re-collection módszer, értelemszenzibilizáló tréning).