KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXIII. évfolyam

2019/3

Tanulmány


DR. KŐMÜVES SÁNDOR
DR. KŐMÜVES SÁNDOR

egyetemi adjunktus

komuves.sandor@med.unideb.hu

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet

Az orvos által asszisztált öngyilkosság Svájcban.

A Svájci Orvostudományi Akadémia új orvosetikai irányelve: A haldoklással és a halállal kapcsolatos kérdések (2018)

Összefoglalás · A Svájci Orvostudományi Akadémia A haldoklással és a halállal kapcsolatos kérdések (2018) címen kiadott irányelve újradefiniálta az életüket lezárni kívánó betegek gondozása során betölthető orvosi szerepkört. Minthogy Svájc azon kevés országok egyike, ahol szigorú feltételek teljesítése mellett jogilag megengedett az orvos által asszisztált öngyilkosság, különösen érzékeny pont az orvosi szerep tartalmában az asszisztált öngyilkossághoz való viszony. A Svájci Orvostudományi Akadémia ugyanakkor nem egyoldalú álláspont-módosítást vezetett be, sokkal inkább célja volt megjeleníteni azt a többszólamúságot, ami a svájci orvosoknak az asszisztált öngyilkossághoz való álláspontjában egyre inkább megmutatkozik. Az Irányelv asszisztált öngyilkosságot érintő passzusa nem meglepő módon erőteljes reakciókat váltott ki, ugyanakkor hozzájárul az életvégi döntéshelyzetekről folytatott intenzív svájci párbeszédhez.

DR. BARCSI TAMÁS
DR. BARCSI TAMÁS

filozófus, egyetemi docens, PTE ÁJK, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék; tudományos munkatárs, HUN-REN BTK, Filozófiai Intézet, MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoport

barcsitamaspte@gmail.com

A végesség hatalma. Gondolatok a halálról Badiou nyomán

Összefoglalás · Tanulmányomban Alain Badiou egyik szemináriumi előadásának írott verziója alapján fogalmazok meg néhány gondolatot a halál, a végesség problémájáról. Először röviden megvizsgálom Heidegger, Sartre és Badiou halálfelfogásának hasonlóságait és különbségeit, majd a Badiou által a végességhez kapcsolt négy fogalmat értelmezve írok a halál mibenlétéről. A négy alapvető fogalom: identitás, ismétlés, szükségszerűség és Isten. Munkámban főként az identitás és a halál összefüggéseit tárgyalom. A következő kérdésre keresem a választ elsősorban: mit jelent a halálhoz való saját viszony kialakítása?

DR. SARUNGI EMŐKE
DR. SARUNGI EMŐKE

felnőtt- és gyermekpszichiáter, csoportanalitikus pszichoterapeuta, Gyászfeldolgozás Módszer Tréner

esarungi@gmail.com

SZTE Pszichológiai Intézet, TRIOMED, Szeged

Gondolatok a komplikált gyász fogalma mentén

...Jézus is megsiratta Lázárt, holott tudta, hogy hamarosan feltámasztja.
Szóval jobb bánkódni szeretteink elvesztésén, mintha szívünk
bánattalanságában embertelenné lenne.

Lackfi János

Összefoglalás · A komplikált gyász fogalma mentén felmerült kételyeket és aggodalmakat igyekeztem összevetni írásomban a kategorizálás lehetséges előnyeivel. Fontos célkitűzésem volt, hogy ne a definíciók és diagnosztikus meghatározások szempontjából, hanem a korábbi gyászelméletekkel foglalkozók szemszögéből (mint Kübler–Ross és Walfelt), valamint fenomenológiai és egzisztenciális pszichológiai, filozófiai nézőpontból is megközelítsem a gyász és a komplikált gyász fogalmakat. Egy olyan kettős fókuszú segítést javaslok, amelyben a segítő kapcsolat biztonsága és a segítő figyelme a normál gyász és a mentális betegségek differenciálásában egyaránt fontos.