KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XIV. évfolyam

2010/2

Recenzió


DR. MUCSI GEORGINA
DR. MUCSI GEORGINA

PhD, szociális munkás, gyászkísérő, gyászcsoport vezető, egyetemi adjunktus

mucsi.georgina@pte.hu

PTE BTK TKI, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

DR. PILLING JÁNOS (szerk.)

A halál, a haldoklás és a gyász kultúrantropológiája és pszichológiája. Szöveggyűjtemény

2. átdolgozott kiadás
Budapest, Semmelweis Kiadó, 2010.
212 oldal, 3000 Ft

A Dr. Pilling János által szerkesztett szöveggyűjtemény - amely az 1999-ben megjelent két kötet1 egybeszerkesztett változata -, betekintést nyújt a tanatológia - a halál, haldoklás és a gyász elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó interdiszciplináris tudományterület - világába. A szöveggyűjtemény több, e területen komoly szakmai tapasztalattal rendelkező szerző tanulmányait gyűjti össze, ennek köszönhetően témáiban és megközelítéseiben egyaránt sokszínű kötettel gazdagítja a szerkesztő a tanatológia szakirodalmát.

Az első rész, A halál és a haldoklás kultúrantropológiája, kilenc tanulmányt foglal magába. A halál eredetével kapcsolatos mítoszok feldolgozásával indul, áttekinti a halállal kapcsolatos közösségi attitűdöket, halálábrázolási módokat a különböző történelmi korokban, eltérő szellemi irányzatok megközelítéseiben, ugyanakkor néhány tanulmány a halál utáni lét kérdéseit boncolgatja. A halálközeli élmények elemzése, a Van-e élet a halál után? típusú kérdések régóta a tanatológia érdeklődési körének fókuszában állnak. A tanulmányok ismertetik a különböző történelmi korok halál- és túlvilágképét, ezen túl e jelenségek pszichológiai vonatkozásainak elemzésére is kitérnek. A kísértethit okai, a kísértetekkel kapcsolatos nézetek vizsgálata a záró tanulmány fő témája.

A második rész, A haldoklás és a gyász pszichológiája, hét tanulmány keretében tekinti át a tanatopszichológia legfontosabb kérdéseit. A kezdő tanulmányok kitérnek a halálfélelem okainak vizsgálatára, a mai kor emberének viszonyára a halálhoz és a haldoklóhoz, a társadalom halállal kapcsolatos elhárító mechanizmusának következményeire.

A kötet a haldokló betegek gondozásának lehetőségeit széleskörűen mutatja be: ismerteti a haldoklás pszichológiai szakaszait, a betegek, hozzátartozók, egészségügyi dolgozók támogató eszközeit, a lelkész vigaszt nyújtó szerepét a haldoklás különböző stádiumaiban. A fájdalom sokoldalú összetevőinek bemutatása kapcsán a haldokló legfőbb pszichés szükségleteinek megismeréséig juthatunk el.

A kötet egyik értekezése a gyermekek halálfelfogására és a haldokló gyermekek segítésének lehetőségeire világít rá.

A haldoklók és hozzátartozóik támogatásával kapcsolatos rész a normál és a szövődményes gyász jellemzőinek ismertetésével, a gyászolók segítésének formáival zárul.

Az utolsó tanulmány a segítő foglalkozások veszélyeire, a haldoklók és gyászolók professzionális támogatását végzők mentálhigiénés védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet.

A kötet által az olvasó komplex képet kap a tanatológia elméleti és gyakorlati ismereteiről egyaránt. A szöveggyűjtemény oktatási célú gyakorlati alkalmazhatósága kiemelkedő. Az interdiszciplinaritás miatt a szakcikkek idegen nyelvű szakkifejezéseit csillaggal jelöli a szerkesztő, s a jegyzetek végén található szójegyzékben az idegen szavak részletes magyarázata található. Az ismeretek hatékonyabb elsajátítását szolgálják a tanulmányok végén található rövid, lényegre törő összefoglalások és ismétlő kérdések is. Céljuk egyrészt az önellenőrzés lehetősége, másrészt az összefüggésekre való fókuszálás elősegítése.

A témában való további elmélyülést biztosítja az első és második rész végén található magyar nyelvű, bőséges szakirodalmi lista.

A szöveggyűjtemény jól felépített, tanulmányai egységes ívet alkotnak, egymáshoz kapcsolódó megállapításaik további gondolkodásra, az összefüggések felismeréseire sarkallják az olvasót.

Jó szívvel ajánlom e kötetet a témával foglalkozó szakemberek, hallgatók és érdeklődő laikusok számára egyaránt, hiszen a halál mindannyiunk életének velejárója.


1 PILLING JÁNOS (szerk.): A halál és a haldoklás kultúrantropológiája, Budapest, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 1999. és PILLING JÁNOS (szerk.): A haldoklás és gyász pszichológiája, Budapest, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 1999.